logo logo


Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі

НазваОсновні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі
Назва англійськоюMain digitalization trends in the global dimension
АвториМ. Варламова, Ю. Дем’янова
Принадлежність Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Бібліографічний описВарламова М. Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі / М. Варламова, Ю. Дем’янова // Галицький економічний вісник. — Т.: ТНТУ, 2020. — Том 63. — № 2. — С. 251-260. — (Міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (trans):Varlamova M., Demianova Y. (2020). Main digitalization trends in the global dimension. Galician economic journal (Tern.), vol. 63, no 2, pp. 251-260.
Bibliographic description:Varlamova M., Demianova Y. (2020). Main digitalization trends in the global dimension. Galician economic journal (Tern.), vol. 63, no 2, pp. 251-260.
UDC:

339

DOI https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.251
Ключові слова

діджиталізація, діджитал-економіка цифрова революція, індекс користувачів інтернет-технологій, індекс діджиталізації економіки і суспільства, кластерний аналіз.

 

Короткий опис

Досліджено основні тенденції діджиталізації у світових масштабах. Наведено різні підходи до визначення поняття «діджиталізація». Проаналізовано динаміку світового Інтернет трафіку та коефіцієнт проникнення Інтернету за регіонами світу. Визначено, що найбільша кількість Інтернет-користувачів знаходиться в Азії та Європі, однак вищий коефіцієнт проникнення Інтернету спостерігається в Північній Америці, де Інтернетом користується 94,6% від загальної чисельності населення. Проаналізовано темпи зростання і стан діджитал-економіки, поділено всі країни на чотири категорії. Встановлено, що до першої категорії належать країни-лідери, що демонструють високі темпи цифрового розвитку і продовжують лідирувати в поширенні інновацій. Другу категорію складають країни, що мають сповільнені темпи зростання. До третьої категорії належать перспективні країни: незважаючи на те, що ці країни демонструють відносно низький загальний рівень діджиталізації, вони демонструють стійкі темпи зростання. Представники четвертої категорії – це проблемні країни, які зіштовхуються зі серйозними викликами, які пов’язані з низьким рівнем цифрового розвитку і повільними темпами зростання. Продемонстровано Індекс діджиталізації економіки і суспільства DESI. Визначено що в 2019 році усі країни ЄС покращили свої цифрові показники. Доведено, що Рівень діджиталізації не може бути однаковими в різних країнах і відбуватися одночасно, що пов’язано насамперед з рівнем розвитку країни, швидкістю проникнення нових технологій, якістю освіти, поширенням ІКТ. З метою групування країн ЄС за рівнем діджиталізації проведено кластерний аналіз. Визначено 3 кластери. У країн, які потрапили в перший кластер, спостерігаються найвищі значення за усіма показниками, країни цього кластеру є лідерами поширення діджиталізації. Країни з другого кластеру маю досить високий потенціал для поширення діджиталізації. В країн з третього кластеру спостерігається значний відрив у рівні діджиталізації, порівнюючи з країнами, що потрапили у попередні кластери.

 

ISSN:2409-8892
Перелік літератури
 1. Vectors of Digital Transformation. OECD Digital Economy Papers. № 273. OECD Publishing. 2019. URL: https://doi.org/10.1787/5ade2bba-en.
 2. The Rise of Digital Challengers. Digital. McKinsey. URL: https://digitalchallengers.mckinsey.com/.
 3. Бажал Ю., Бакуменко В., Бондарчук І. та ін. Інформаційна економіка. Роль інформації у формуванні ринкової економіки: монографія / за заг. ред. І. Розпутенка. Київ: К.І.С., 2004. С. 33–57.
 4. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.
 5. Мешко Н. П., Сазонець О. М., Джусов О. А. та ін. Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2012. 470 c.
 6. Соколова Г. Б. Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 92–96.
 7. Negroponte N. Being Digital. Knopf, 1995. 256 p.
 8. Доклад о цифровой экономике 2019. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_ overview_ru.pdf.
 9. Моніторинг глобальних трендів цифровізації. URL: https://www.company.rt.ru/upload/iblock/ d79/2018.pdf.
 10. Internet World Stats. URL: https://internetworldstats.com/.
 11. Все буде digital: названі країни-лідери за рівнем розвитку цифрової економіки. URL: https://ubr.ua/ ukraine-and-world/technology/nazvany-strany-lidery-po-urovnju-razvitija-tsifrovoj-ekonomiki-3848422.
 12. Digital Economy and Society Index Methodological note. URL: https://ec.europa.eu/information_society/ newsroom/image/document/2018-20/desi-2018-methodology_E886EDCA-B32A-AEFB-07F5911DE975 477B_52297.pdf.
 13. The Digital Economy and Society Index (DESI). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi.
 14. Internet Usage Statistics. URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm.
 15. 2019 Human Development Index Ranking. URL: http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking.
 16. Global Innovation Index. URL: http://statisticstimes.com/ranking/global-innovation-index.php.
 17. ICT specialists in employment. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ ICT_specialists_in_employment.

 

 

References:
 1. Vectors of Digital Transformation. OECD Digital Economy Papers. № 273. OECD Publishing. 2019. URL: https://doi.org/10.1787/5ade2bba-en.
 2. The Rise of Digital Challengers. Digital. McKinsey. URL: https://digitalchallengers.mckinsey.com/.
 3. Bazhal YU., Bakumenko V., Bondarchuk I. ta in. Informatsiyna ekonomika. Rol informatsiyi u formuvanni rynkovoyi ekonomiky: monohrafiya / za zah. red. I. Rozputenka. Kyiv: K.I.S., 2004.
  Р. 33–57.
 4. Kolyadenko S. V. Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennya v Ukrayini ta sviti. Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky. № 6. Р. 105–112. [Іn Ukrainian].
 5. Meshko N. P. Sazonets’ O. M., Dzhusov O. A., Pirog O. V., Sardak S. Ye. Stratehiyi vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsiyi: natsionalʹnyy ta korporatyvnyy aspekty: monohrafiya. Strategies for high-tech development in a globalizing environment: national and corporate aspects, Donetsʹk: Yuho-Vostok, 2012. 470 p.
 6. Sokolova H. B. Deyaki aspekty rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky v Ukrayini. Some aspects of the development of the digital economy in Ukraine. Ekonomichnyy visnyk Donbasu. 2018. № 1 (51).
  Р. 92–96.
 7. Negroponte N. Being Digital. Knopf, 1995. 256 p.
 8. Doklad o tsifrovoy ekonomike 2019. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ ru.pdf.
 9. Monitorynh hlobalnykh trendiv tsyfrovizatsiі. URL: https://www.company.rt.ru/upload/iblock/d79/ 2018.pdf.
 10. Internet World Stats. URL: https://internetworldstats.com/.
 11. Vse bude digital: nazvani krayiny-lidery za rivnem rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky.
  URL: https://ubr.ua/ukraine-and-world/technology/nazvany-strany-lidery-po-urovnju-razvitija-tsifrovoj-ekonomiki-3848422.
 12. Digital Economy and Society Index Methodological note. URL: https://ec.europa.eu/information_ society/newsroom/image/document/2018-20/desi-2018-methodology_E886EDCA-B32A-AEFB-07F5911 DE975477B_52297.pdf.
 13. The Digital Economy and Society Index (DESI). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi.
 14. Internet Usage Statistics. URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm.
 15. 2019 Human Development Index Ranking. URL: http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking.
 16. Global Innovation Index. URL: http://statisticstimes.com/ranking/global-innovation-index.php.
 17. ICT specialists in employment. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ ICT_specialists_in_employment.

 

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.