logo logo


Програмне забезпечення бухгалтерського обліку: вимоги роботодавців

НазваПрограмне забезпечення бухгалтерського обліку: вимоги роботодавців
Назва англійськоюAccounting software: employers’ requirements
АвториГолячук Н.
Принадлежність Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Бібліографічний описГолячук Н. Програмне забезпеченням бухгалтерського обліку: вимоги роботодавців. Галицький економічний вісник. 2021. Том 72. № 5. С. 70-77.
Bibliographic description (trans):Holiachuk, N. (2021). Accounting software: employers’ requirements. Galician economic journal, vol. 72, no 5, pp. 70-77.
Bibliographic description:Holiachuk, N. (2021). Accounting software: employers’ requirements. Galician economic journal, vol. 72, no 5, pp. 70-77.
UDC:

657:004.09

DOI https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.05.070
Ключові слова

програмне забезпечення, бухгалтерський облік, потреби роботодавців,
програми 1С

Короткий опис

На сьогодні майже не зустрічаються підприємства, на яких первинні документи, зведені регістри та бухгалтерський облік у цілому може вестись вручну. Всі господарські операції, які здійснюються на підприємствах, фіксуються, опрацьовуються та зберігаються з використанням бухгалтерського програмного забезпечення різних розробників та різних конфігурацій. Проведено огляд наукових публікацій за напрямком використання програмного забезпечення в бухгалтерському обліку. Наведено перелік бухгалтерських програм, які найчастіше використовуються українськими підприємствами при здійсненні господарської діяльності. Цифрова трансформація країни ставить нові вимоги до розвитку бізнесу в цілому та бухгалтерського обліку, зокрема. І важливою умовою є володіння інформаційними технологіями. Для дослідження використано інформацію, розміщену на сайті пошуку роботи Work.ua. Проведений аналіз вимог роботодавців Луцька до кандидатів на посади облікових працівників щодо знань і вмінь використовувати програмне забезпечення бухгалтерського обліку, оподаткування та офісних програм. Побудовано діаграми потреб у знанні програмного забезпечення бухгалтерського обліку на конкретні дати проведеного дослідження. Проаналізовано дані потреб у знаннях офісних програм, податкових програм та клієнт-банку. Результати, отримані в процесі дослідження, підтверджено висновками науковців Києво-Могилянської академії щодо використання програмного забезпечення для ведення бухгалтерського фінансового обліку українськими підприємствами. Для того, щоб співробітник умів працювати з програмним забезпеченням для ведення бухгалтерського обліку, його необхідно навчити. Наведено перелік дисциплін підготовки майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку та оподаткування в Луцькому національному технічному університеті, який передбачає вивчення бухгалтерських комп’ютерних програм різних конфігурацій, розробників та галузевого спрямування. За результатами проведеного дослідження зроблено висновки та окреслено напрями майбутніх досліджень.

 

ISSN:2409-8892
Перелік літератури
  1. Аверкина М. Ф. Тихонюк К. О. Сучасні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2018. Вип. 30 (2). С. 143–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_30%282%29__33.
  2. Грабчук І. Л., Ляхович Г. І. Програмне забезпечення для ведення обліку: проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. Вип. 3. С. 32–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2017_3_7.
  3. Одноволик В. І. Програмне забезпечення для обліку та звітності: аналіз ринку та функціоналу. URL http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/periodicals/b-obl/162/14.pdf.
  4. Плекан М. В., Гайдучок Т. С., Головчак Г. В. Переваги та недоліки програм автоматизації бухгалтерського обліку. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2020/4.pdf.
  5. Івахненков С. В. Автоматизація бізнес-процесів та бухгалтерського обліку: «хмарна» революція? Бухгалтерський облік і аудит. 2018. (5). С. 26–35. URL: https://www.ivakhnenkovaudit.info/ zPubl/2018_IvakhCloud26-35.pdf.
  6. Сайт пошуку роботи Work.ua. URL: https://www.work.ua/jobs-lutsk-%D0%B1%D1%83%D1% 85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/.

 

References:

1.Averkyna M. F. Tykhoniuk K. O. Suchasni kompiuterni systemy bukhhalterskoho obliku v Ukraini. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky. 2018. Vol. 30 (2). P. 143–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_30%282%29__33.

2.   Hrabchuk I. L., Liakhovych H. I. Prohramne zabezpechennia dlia vedennia obliku: problemy vyboru ta vykorystannia v khodi autsorsynhu. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. 2017. Vol. 3. P. 32–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2017_3_7.

3.   Odnovolyk V. I. Prohramne zabezpechennia dlia obliku ta zvitnosti: analiz rynku ta fuektsionalu. URL http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/periodicals/b-obl/162/14.pdf.

4.   Plekan M. V., Haiduchok T. S., Holovchak H. V. Perevahy ta nedoliky prohram avtomatyzatsii bukhhalterskoho obliku. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2020/4.pdf.

5.   Ivakhnenkov S. V. Avtomatyzatsiia biznes–protsesiv ta bukhhalterskoho obliku: “khmarna” revoliutsiia? Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2018. (5). P. 26–35. URL: https://www.ivakhnenkovaudit.info/zPubl/ 2018_IvakhCloud26-35.pdf.

6.   Sait poshuku roboty Work.ua/ URL: https://www.work.ua/jobs-lutsk-%D0%B1%D1%83%D1% 85%%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/.

 

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.