logo logo


Вплив інформаційно-комунікаційних технологій та ринку даних як складових цифрової економіки на соціально-економічний розвиток в ЄС

НазваВплив інформаційно-комунікаційних технологій та ринку даних як складових цифрової економіки на соціально-економічний розвиток в ЄС
Назва англійськоюThe impact of information and communication technologies and data market as components of digital economy on socio-economic development in EU
АвториО. Ніколайчук, А. Чеботар
Принадлежність Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг, Україна
Бібліографічний описНіколайчук О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій та ринку даних як складових цифрової економіки на соціально-економічний розвиток в ЄС / О. Ніколайчук, А. Чеботар // Галицький економічний вісник. — Т.: ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 133–140. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (trans):Nikolaichuk O., Chebotar A. (2019) The impact of information and communication technologies and data market as components of digital economy on socio-economic development in EU. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 133-140.
Bibliographic description:Nikolaichuk O., Chebotar A. (2019) The impact of information and communication technologies and data market as components of digital economy on socio-economic development in EU. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 133-140.
UDC:

339.7

DOI https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.133
Ключові слова

цифрова економіка, інформаційно-комунікаційні технології, диджиталізація

Короткий опис

Досліджено сутність цифрової економіки та встановлено тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і великих обсягів даних у народному господарстві країн-членів Європейського Союзу. Проілюстровано взаємопов’язаність процесу диджиталізації з економічним зростанням країн та важливість його відображення в національній стратегії як протидії кризовій ситуації та застою. Прикладом є економічна стратегія «Європа 2020» з однією з семи ініціатив – Цифровий порядок денний Європи, який містить перелік дій, спрямованих на забезпечення вільного руху людей, послуг та капіталу й безперешкодний доступ для фізичних осіб та підприємств до здійснення діяльності в онлайн-мережі в умовах чесної конкуренції та високого рівня захисту персональних даних та споживачів незалежно від громадянства або місця проживання. Виокремлено країни-лідери за часткою ІКТ у структурі ВВП за кожним членом ЄС. Виконано галузевий аналіз обсягів використаних ІКТ та даних, які формуються електронною комерцією і торгівлею, за класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE rev. 2). Проаналізовано показники моніторингу європейського ринку даних: кількість фахівців з опрацювання даних, компаній-постачальників та покупців даних, вартісні показники цифрових продуктів і послуг («ринок даних») та вплив даних на сумарний ВВП ЄС. Визначено, що існування великих масивів даних, які створюються ІКТ, доповнює існуючі види економічної діяльності компаній з продажу даних і неоднозначно впливає на ринок праці. Досліджено існуючі сценарії майбутніх наслідків цифровізації для зайнятості населення у коротко- і довготерміновій перспективі. Визначено, що на ринок зайнятості впливають ефекти заміщення та компенсації. На основі цього було сформовано самовизначення цифрової економіки як діяльності, яка охоплює ділові, економічні, соціальні та культурні сфери за допомогою технологій цифрового зв'язку й обчислюваної техніки. Встановлено, що цифровізація економіки має соціально-економічний вплив на повсякденне життя завдяки доступу до комп’ютерної техніки та її модернізації.

 

ISSN:2409-8892
Перелік літератури
 1. Digital Agenda for Europe COM (2010) 245 final/2. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN.
 2. The European Data Market Monitoring Tool. URLhttp://datalandscape.eu/european-data-market-monitoring-tool-2018.
 3. Бусол О. Основні риси контролю за національним інформаційним простором Королівства Велика Британія. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.phpoption = com_content&view=article&id=2961:osnovni-risi-kontrolyu-za-natsionalnim-informatsijnim-prostoromkorolivstva-velika-britaniya&catid=8&Itemid=350.
 4. European Data Market study reports – Second Report on Facts and Figures: Updating the European Data Market Monitoring Tool. URL: http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/EDM_D2.4_2ndReport-FactsFigures_26032019.pdf.
 5. The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation (Frey and Osborne). URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
 6. BCG (The Boston Consulting Group) (2016). Inside Ops – Are your Operations ready for a digital Revolution? Boston. URL http://media-publications.bcg.com/BCG-Inside-OPS-Jul-2016.pdf.

 

References:
 1. Digital Agenda for Europe COM (2010) 245 final/2.URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN.
 2. The European Data Market Monitoring Tool Available athttp://datalandscape.eu/european-data-market-monitoring-tool-2018.
 3. Busol O. Osnovni risi kontrolyu za nacionalnim informacijnim prostorom Korolivstva Velika Britaniya.Centrdoslidzhen socialnih komunikacij NBUV. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 2961:osnovni-risi-kontrolyu-za-natsionalnim-informatsijnim-prostoromkorolivstva-velika-britaniya&catid=8&Itemid=350.
 4. European Data Market study reports – Second Report on Facts and Figures. URL:http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/EDM_D2.4_2ndReport-FactsFigures_26032019.pdf.
 5. The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation (Frey and Osborne). URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
 6. BCG (The Boston Consulting Group) (2016). Inside Ops – Are your Operations ready for a digital Revolution.URL: http://media-publications.bcg.com/BCG-Inside-OPS-Jul-2016.pdf.

 

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.