logo logo


Податкова децентралізація в умовах реформи місцевого самоврядування

НазваПодаткова децентралізація в умовах реформи місцевого самоврядування
Назва англійськоюTax decentralization under local government reform conditions
АвториІсаншина Г., Дубинська О.
Принадлежність Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ, Україна
Бібліографічний описІсаншина Г., Дубинська О. Податкова децентралізація в умовах реформи місцевого самоврядування. Галицький економічний вісник. 2020. Том 66. № 5. С. 93-104.
Bibliographic description (trans):Isanshyna, G. and Dubynska, O. (2020). Tax decentralization under local government reform conditions. Galician economic journal, vol. 66, no 5, pp. 93-104.
Bibliographic description:Isanshyna, G. and Dubynska, O. (2020). Tax decentralization under local government reform conditions. Galician economic journal, vol. 66, no 5, pp. 93-104.
UDC:

336.1:352

DOI https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05.093
Ключові слова

податкова децентралізація, реформа децентралізації, місцеве самоврядування, бюджет, доходи, адміністрування податків, місцеві податки та збори, податок з доходів фізичних осіб, тіньова економіка

Короткий опис

Досліджено основні напрямки реформи децентралізації, тенденції формування доходів місцевих бюджетів України, оцінювання впливу реформи децентралізації на структуру та склад фінансових ресурсів місцевих бюджетів, визначенні шляхів їх оптимізації. Сформульовано основні складові реформи децентралізації, розкрито головні практичні результати проведення територіальної та фіскальної децентралізації в Україні. Проаналізовано розвиток добровільного об’єднання територіальних громад у країні за останні п’ять років. Досліджено принципи державного управління та розвиток нормативного регулювання місцевого самоврядування, добровільного об’єднання територіальних громад та їх співробітництва. Визначено, що практичним результатом адміністративно-територіальної децентралізації є забезпечення створення нових спроможних територіальних утворень – об’єднаних територіальних громад. Практичним результатом податкової децентралізації є зростання фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад. Розглянуто динаміку частки місцевих податків та зборів у власних доходах загального фонду місцевих бюджетів. Особливу увагу приділено такому загальнодержавному податку з доходів фізичних осіб. Відзначено залежність місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету. І все це на фоні досягнення співвідношення доходів державного та місцевих бюджетів більшості країн ЄС – 50:50. Визначено напрями зниження ризику фінансової ненадійності органів місцевого самоврядування в умовах COVID-19. Досліджено складності адміністрування оподаткування великих платників податків; головні фактори, що визначають розмір тіньової економіки в країні. Встановлено відсутність прямого взаємозв’язку між рівнем оподаткування в Україні та рівнем тіньової економіки. Оцінено масштаби приховування та неповного звітування вітчизняних суб’єктів господарювання за даними опитування в рамках проєкту SHADOW. Визначено наслідки збільшення частки тіньової економіки в країні. Досліджено досвід кількох європейських країн щодо оподаткування доходів громадян, встановлено особливості надання права на застосування податкової соціальної пільги з податку з доходів фізичних осіб. Надано рекомендації з оптимізації оподаткування фізичних осіб у частині оподаткування дивідендів. 

ISSN:2409-8892
Перелік літератури
 1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 28.08.2020).
 2. Європейська хартія місцевого самоврядування. Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 15.10.1985. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 28.08.2020).
 3. Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін. Децентралізація влади: порядок денний
  на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2019.
  192 с.
 4. Рекова Н. Ю., Вишневський В. П., Чекіна В. Д., Вієцька О. В. , Мойсеєнко К. Є. Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика: монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. 252 с.
 5. Дем’янчук О. І. Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2017. № 5 (33). С. 90–95.
 6. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів Україні від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 28.08.2020).
 7. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf (дата звернення: 28.08.2020).
 8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 28.08.2020).
 9. Про співробітництво територіальних громад: Закон від 17.06.2014 № 1508-VII, URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (дата звернення: 28.08.2020).
 10. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон від 05.02.2015 р. № 157-VIІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 28.08.2020).
 11. Бюджетний кодекс України: Закон від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 28.08.2020).
 12. Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 28.08.2020).
 13. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство. К.: ІКЦ «Легальний статус», 2016. 80 с.
 14. Чечетова Н. Ф., Чечетова-Терашвілі Т. М., Лелюк Н. Є. Фінансова складова децентралізації: сучасний стан та тенденції розвитку. World Science. 2019. 5 (45), Vol. 3. doi: 10.31435/rsglobal_ws/ 31052019/6521.
 15. Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства: Закон від 05.06.2020 № 2276. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/193782.html (дата звернення: 28.08.2020).
 16. Звіт про виконання державного бюджету України за 2019 рік. URL: https://www.auc.org.ua/sites/ default/files/sectors/u-12041/db.pdf (дата звернення: 28.08.2020).
 17. Аналіз міжбюджетних трансфертів у 2018–2019 рр. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/ 2018/10/2018-10-04-transfers_md-1.pdf (дата звернення: 28.08.2020).
 18. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон від 14.11.2019 № 294-IX. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text (дата звернення: 28.08.2020).
 19. Тіньова економіка в Україні. Результати дослідження 2019 року. URL: https://www.kiis.com.ua/? lang=ukr&cat=reports&id=897&page=1 (дата звернення: 28.08.2020).
 20. Die Größe der Schattenwirtschaft – Methodik und Berechnungen für das Jahr 2020. URL: http://www. iaw.edu/index.php/presse-detail/1166 (дата звернення: 28.08.2020).
 21. Emerging from the shadows: the shadow economy to 2025. Professional insight report 06 July 2017. URL: https://www.accaglobal.com/in/en/professional-insights/global-economics/Emerging-from-the-shadows.html (дата звернення: 28.08.2020).

 

References:
 1. “Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 No. 722/2019“. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.
 2. Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia. Rada Yevropy; Khartiia, Mizhnarodnyi dokument vid 15.10.1985. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text.
 3. Zhalilo, Ya. A. (Ed.), Shevchenko, O. V., Romanova, V. V. ta in. (2019) Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu. Kyiv: NISD. [Іn Ukrainian].
 4. Rekova, N. Yu. (Ed.), Vishnevsky, V. P., Chekina, V. D., Viietska, O. V., Moyseienko, K. Ye. (2016). Reformuvannia systemy mistsevykh finansiv na zasadakh fiskalnoi detsentralizatsii: teoriia, yevropeiskyi dosvid ta vitchyzniana praktyka. Pokrovsk: DVNZ “DonNTU”. [In Ukrainian].
 5. Demianchuk, O. I. (2017) Terytorialna ta fiskalna detsentralizatsiia v Ukraini: praktychni rezultaty. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Ekonomika”: naukovyi zhurnal. Ostroh: Vyd-vo NU “OA”, cherven. No. 5 (33). P. 90–95. Available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nznuoa_2017_5_17 [In Ukrainian].
 6. “Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukraini vid 01.04.2014 r. No. 333-r”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text.
 7. The way how hromadas and territories have developed in 2019 – decentralisation monitoring data. Available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf [in Ukrainian].
 8. Zakon Ukrainy “Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini vid 21.05.1997 No. 280/97- VR”.Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.
 9. Zakon Ukrainy “Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad vid 17.06.2014 No. 1508-VII”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text.
 10. Zakon Ukrainy “Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad vid 05.02.2015 No. 157-VIІІ”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text.
 11. “Biudzhetnyi kodeks Ukrainy: Zakon vid 08.07.2010 No. 2456-VI”. Available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2456-17#Text.
 12. “Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon vid 02.12.2010 No. 2755-VI”. Available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2755-17#Text.
 13. Tkachuk A. (2016) Mistseve samovriaduvannia ta detsentralizatsiia. Zakonodavstvo. K.: IKTs “Lehalnyi status”. [In Ukrainian].
 14. Chechetova, N. F., Chechetova-Terashvili, T. M., Leliuk, N. Ye. (2019) Finansova Skladova Detsentralizatsii: Suchasnyi Stan ta Tendentsii Rozvytku. World Science. 5 (45), Vol. 3. doi: 10.31435/ rsglobal_ws/31052019/6521 [in Ukrainian].
 15. “Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy z protsedur bankrutstva” vid 05.06.2020 No. 2276”. Available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/193782.html.
 16. Zvit pro vykonannia derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2019 rik. Available at: https://www.auc. org.ua/sites/default/files/sectors/u-12041/db.pdf.
 17. Analiz mizhbiudzhetnykh transfertiv u 2018–2019. Available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/ 2018/10/2018-10-04-transfers_md-1.pdf.
 18. “Zakon Ukrainy Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2020 rik”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/294-20#Text.
 19. Shadow economies in Ukraine. Results of the 2019 survey. Available at: https://www.kiis.com.ua/? lang=ukr&cat=reports&id=897&page=1.
 20. Die Größe der Schattenwirtschaft – Methodik und Berechnungen für das Jahr 2020. Available at: http://www.iaw.edu/index.php/presse-detail/1166.
 21. Emerging from the shadows: the shadow economy to 2025. Professional insight report 06 July 2017. Available at: https://www.accaglobal.com/in/en/professional-insights/global-economics/Emerging-from-the-shadows.html.

 

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.