logo logo

1. Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретико-методологічний аспект стор 5
2. Тенденції офшорного аутсорсингу виробництва та бізнес-процесів у галузі електроніки стор 9
3. Концепції фінансового результату діяльності промислового підприємства: міжнародна практика та вітчизняні реалії стор 18
4. Особливості методології економіко-математичного моделювання трансферу технологій стор 26
5. Теорія та практика оцінювання конкурентоспроможності суб’єктів малого бізнесу стор 34
6. Модель розвитку машинобудівних підприємств на постприватизаційному етапі стор 45
7. Персонал в комплексі маркетингу на ринку праці стор 50
8. Сучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання стор 56
9. Планування на основі збалансованої системи показників стор 61
10. Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг України стор 69
11. Вплив органолептичних відчуттів на купівельну активність споживача стор 73
12. Реклама як фактор залучення інвестицій стор 78
13. Механізм удосконалення контролю за рівнем конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг стор 81
14. Системний пiдхiд до функціонування та техніко-економiчної оцiнки автодорожнього комплексу стор 86
15. Визначення потреби і вибір виду реструктуризації будівельного підприємства стор 92
16. Управління плануванням та основні підходи до формування системи планування діяльності підприємства на різних організаційних рівнях стор 99
17. Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства стор 107
18. Сутність та роль антисипативного управління на підприємствах стор 112
19. Управління персоналом підприємства як елемент антикризової стратегії стор 121
20. Особливості структурної політики в умовах формування постіндустріального суспільства стор 126
21. Реструктуризація підприємства як один із напрямів підвищення його конкурентоспроможності стор 131
22. Партнерський маркетинг і логістичне обслуговування стор 138
23. Муніципальні фінансові ресурси як чинник економічного розвитку території стор 145
24. Інноваційний розвиток сільськогосподарського машинобудування в контексті ланцюга «держава - освіта і наука – підприємництво» стор 153
25. Особливості змісту категорії «людський потенціал» в умовах розвитку інноваційної економіки України стор 161
26. Методологічні аспекти формування результативної системи управління стратегічним потенціалом підприємств стор 169
27. Особливості регулювання валютних відносин з боку держави та національного банку україни: реалії сьогодення та шляхи оптимізації стор 174
28. Необхідність вдосконалення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів стор 184
29. Облік фінансування бюджетних установ стор 191
30. Відмінності між вітчизняними та міжнародними підходами до оцінки дебіторської заборгованості торговельних підприємств стор 197
31. Необхідність введення терміну «точка прийняття рішення» в облікову термінологію на прикладі інформаційних потоків управлінського обліку затрат стор 201

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.