logo logo

1. Теорії міжнародної конкурентоспроможності національних економік та їх вплив на зовнішньоекономічну політику держави стор 5
2. Транспортно-економічні кластери як механізм підвищення ефективності міжнародних транспортних перевезень карпатського регіону стор 11
3. Дослідження ролі держави в організації і розвитку інвестиційних процесів у міжнародному туризмі стор 17
4. Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі стор 24
5. Розвиток науково-технічного потенціалу регіонів у контексті міжнародного співробітництва стор 31
6. Управління вартістю компанії: проблема вибору адекватної моделі оцінювання стор 41
7. Концептуальні засади формування економічної політики держави у трансформаційний період стор 51
8. Джерела формування інвестиційного потенціалу економіки України стор 61
9. Проблеми інтеграції України у світове господарство стор 68
10. Формування концептуальних засад антикризового управління розвитком сфери послуг стор 72
11. Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу стор 80
12. Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств стор 86
13. Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення стор 92
14. Аналізування постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств в Україні стор 97
15. Використання логотипів та слоганів у рекламі для підвищення ефективності просування товарів автомобілебудівної галузі стор 102
16. Стратегічний розвиток підприємства: теоретичні та практичні аспекти стор 106
17. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації потенціалу економічних систем стор 116
18. Місце моніторингу у функціонуванні бізнес-системи стор 120
19. Теоретичні основи привабливості інвестиційних ресурсів приватних підприємств стор 125
20. Удосконалення механізму управління ефективністю використання основних виробничих фондів на молокопереробних підприємствах стор 130
21. Сутнісно-теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення діяльності підприємства стор 135
22. Методика прогнозування стану зовнішнього фінансового середовища підприємства стор 145
23. Аналіз проблем та перспектив уведення податку на нерухомість в україні на сучасному етапі розвитку економіки стор 149
24. Камеральна перевірка як інструмент адміністрування податку на додану вартість стор 154
25. Місце і проблеми екологічного аудиту в системі аудиторської діяльності україни стор 160
26. Система діагностики витрат у контексті методичної взаємодії з інформаційно-аналітичними системами машинобудівного підприємства стор 166
27. Аналіз ефективності інвестицій методом інтервальної параметризації стор 171
28. Стратегічне управління витратами підприємств на основі модифікації функціонального обліку витрат стор 177
29. Аналіз збитковості будівельних підприємств за методом фірми «дюпон» стор 184

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.