logo logo

1. Энергетическая составляющая в интеграционных процессах стран СНГ стор 5
2. Сучасні тенденції інноваційного розвитку транспортно-логістичного комплексу Європейського Союзу стор 11
3. Фінансові аспекти управління розвитком людського потенціалу у міжнародному середовищі стор 18
4. Оцінювання конкурентних переваг країн у проведенні міжнародних спортивних мега-заходів стор 24
5. Міжнародна фрагментація виробництва високотехнологічної продукції стор 31
6. Іноземні інвестиції та економічний розвиток у перехідний період стор 40
7. Удосконалення системи управління екологічним станом східних регіонів України стор 45
8. Інструменти управління взаємовідносинами на роздрібному ринку електроенергії України стор 51
9. Оцінювання перспективної потреби кадрового забезпечення економіки Донецької області стор 58
10. Неформальна та тіньова економіка: категоріальні відмінності стор 67
11. Методологічні основи прогнозування регіонального розвитку стор 71
12. Тенденції поширення франчайзингових мереж в Україні стор 77
13. Дослідження міграційних поведінкових схем учнівської молоді стор 82
14. Методологічні підходи до визначення рівня економічної свободи країни стор 92
15. Неподаткові джерела формування доходів місцевих бюджетів України стор 101
16. Фінансово-екологічна політика держави у сфері природокористування стор 106
17. Прагматика реалізації дохідної поведінки домогосподарствами в контексті сучасних тенденцій стор 112
18. Шляхи формування інноваційного вектору розвитку економіки України стор 119
19. Науково-дослідна та інноваційна діяльність як успішні складові розвитку ВНЗ стор 125
20. Проблеми оцінювання ризиків в інноваційному процесі стор 131
21. Інноваційні шляхи розвитку транспортного обслуговування в умовах активної автомобілізації населення посттоталітарного суспільства стор 137
22. Прогнозування розвитку ринку науково-технічної (інноваційної) продукції окремого підприємства стор 145
23. Науково-методичні засади побудови ефективної системи економічної безпеки на машинобудівному підприємстві стор 153
24. Застосування сучасних інформаційних систем для підтримки управлінських рішень стор 159
25. Формування моделей ланцюга постачання у стратегічному менеджменті стор 165
26. Аналіз факторів впливу на якість професійної діяльності викладачів ТНТУ ім. І. Пулюя стор 172

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.