logo logo


Рецензування статей

Редколегія здійснює внутрішнє і зовнішнє рецензування статей та надсилає авторам зауваження й рекомендації рецензентів . Автори вносять необхідні зміни в статтю, а у випадку, коли не згідні із зауваженнями рецензента, дають обґрунтування. Після остаточного узгодження тексту статті авторами і рецензентами редколегія організовує переклад статті на англійську мову та надсилає її на погодження авторам які можуть внести свої правки, звертаючи особливу увагу на технічні терміни

Рецензенту:
План написання рецензії на статтю для публікації в журналі ГАЛИЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК.
При написанні рецензії рекомендується:

 1. Проаналізувати актуальність теми:
  • з позиції розвитку теоретичних уявлень;
  • з позиції практичного застосування.
 2. Зазначити відповідність назви роботи її змісту (можна запропонувати свою назву статті).
 3. Встановити наявність постановки проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями.
 4. Оцінити аналіз останніх досліджень і публікацій з відповідної проблеми, виділити невирішені частини загальної проблеми, котрим присвячується стаття.
 5. Вказати рівень формулювання мети роботи та постановки завдання.
 6. Зробити висновок про аналіз новизни поданих матеріалів.
 7. Проаналізувати обґрунтування висновків і перспективи подальших досліджень у певному напрямку.
 8. Дати оцінку достатності інформації про методи і дані для застосування іншими дослідниками.
 9. Зробити висновок про інформативність анотації статті.
 10. Зробити висновок про рівень викладу статті.
 11. Зазначити, чи можна скоротити обсяг статті без шкоди для її змісту.
 12. Зазначити, чи всі наведені в тексті рисунки необхідні.
 13. Вказати, чи достатні посилання на літературні першоджерела.
 14. Вказати, чи відповідає порядок цитування списку літератури.
 15. Зробити висновок про можливість публікації статті:
  • у поданому вигляді;
  • після врахування зауважень рецензентів;
  • не може бути опублікована.

Завантажити у форматі doc. 
Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.